Vedtekter

 • §1 NAVN OG STIFTELSE

  Selskapets navn er Det norske orgelselskap. Selskapet er stiftet den 28. april 1990. Vedtektene ble sist revidert 27.03.2004. (Endringer i kursiv).

 • §2 FORMÅL

  Det norske orgelselskap er en ideell forening som har til formål å utbre forståelse og interesse for orgelet og orgelbyggekunsten i Norge.

 • §3 VIRKSOMHET

  Orgelselskapets virksomhet omfatter arrangering av seminarer, ekskursjoner og konserter, samt utgivelse av litteratur om orgelet. Videre skal orgelselskapet arbeide for vedlikehold og bevaring av historisk og musikalsk verdifulle orgler og orgeldeler, og støtte norsk orgelforskning.

 • §4 MEDLEMSKAP
  • a) Det norske orgelselskap er åpent for enkeltpersoner, institusjoner og bedrifter. Man blir opptatt som medlem på grunnlag av innbetalt medlemsavgift. Avgiften gjelder kalenderåret og skal betales innen utgangen av mars måned hvert år.
  • b) Medlemmer som opptas i løpet av årets to siste måneder har samtidig dekket årsavgiften for det påfølgende kalenderår.
  • c) Et medlem som handler i strid med orgelselskapets formålsparagraf, kan ekskluderes etter styrets enstemmige beslutning. En slik beslutning kan innankes for det nærmest følgende årsmøte. Eventuell gjenopptakelse av et tidligere ekskludert medlem kan kun finne sted etter styrets enstemmige beslutning.
 • §5 ÅRSMØTET
  • a) Selskapets høyeste myndighet er årsmøtet. Dette skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Innkalling til ordinært årsmøte skjer med minst én måneds varsel.
  • b) Dagsordenen skal omfatte
   • 1) Godkjenning av innkallingen og sakslisten.
   • 2) Valg av ordstyrer og referent.
   • 3) Godkjenning av styrets beretning.
   • 4) Godkjenning av revidert regnskap.
   • 5) Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent.
   • 6) Valg av styreleder (når denne står på valg).
   • 7) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
   • 8) Valg av revisor.
   • 9) Valg av valgkomité.
   • 10) Innkomne saker.
  • c) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet holdes.
  • d) Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 20 medlemmer ønsker det, Innkalling skjer med minst én måneds varsel.
  • e) Alle avgjørelser skjer ved simpelt flertall unntatt i saker som angår vedtektsendringer eller oppløsning av selskapet. (se §§ 8 og 9)
  • f) Saker avgjøres ved skriftlig votering dersom det fremsettes krav om det. Ved åpen votering med like stemmetall avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme. Ved lukket votering og like stemmetall avgjøres saken ved loddtrekning.
  • g) Selskapets regnskapsår følger kalenderåret.
 • §6 STYRET
  • a) Selskapet ledes av et styre med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  • b) Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen. Styrets leder velges ved eget valg, de øvrige medlemmene velges under ett. Blant styremedlemmene utpeker styret selv nestleder, kasserer og sekretær.
  • c) Styret sammenkalles av lederen eller dersom minst 3 av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
  • d) Avgjørelser i styret skjer med simpelt flertall med unntak for vedtak i henhold til §4 c. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.
  • e) Styret fører protokoll fra sine møter.
  • f) I alle saker som angår selskapets forvaltning skal lederen og minst et styremedlem stå som undertegnere. Dersom det dreier seg om kjøp og salg av fast eiendom, skal minst to styremedlemmer undertegne sammen med lederen.
  • g) Styrets leder er selskapets offisielle representant. I dennes fravær tiltrer nestleder eller den styret utpeker blant sine medlemmer.
 • §7 REVISOR

  Revisor velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomitéen for ett år av gangen.

 • §8 VALGKOMITÉ

  En valgkomité med 3 medlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra styret for ett år av gangen.

 • §9 PUBLIKASJONER

  Det norske orgelselskap utgir et medlemsskrift. Styret bestemmer antall utgivelser utfra den til enhver tid rådende økonomiske situasjon. Styret utpeker redaktør og evt. redaksjonskomité.

 • §10 VEDTEKTSENDRING

  Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.

 • §11 OPPLØSNING
  • a) Selskapet kan oppløses av et årsmøte der minst halvparten av selskapets medlemmer er til stede. Avgjørelsen krever 2/3 flertall. Kan beslutningen om oppløsning ikke treffes på disse betingelser, oppløses selskapet ved simpelt flertall på det følgende ordinære eller ekstraordinære årsmøte.
  • b) Oppløses selskapet tilfaller dets aktiva en institusjon eller et formål som arbeider i pakt med selskapets formål. Beslutninger om dette tas av årsmøtet som står for selskapets oppløsning.